Prodejní podmínky

Podmínky prodeje

1. Úvod

Tyto prodejní podmínky ("Podmínky") jsou nedílnou součástí všech nabídek a smluv na veškeré zboží prodávané společností Sverdrup Steel ("Zboží"). Jakékoli podmínky uvedené v objednávce kupujícího nebo jiném dokumentu kupujícího jsou odmítnuty a budou mít platnost pouze tehdy, pokud je společnost Sverdrup Steel písemně přijme. Smlouva o prodeji Zboží bude uzavřena až po vystavení potvrzení objednávky ("Potvrzení") nebo podepsané smlouvy společností Sverdrup Steel.

 

2. Nabídky

Nabídka společnosti Sverdrup Steel je platná po dobu 7 dnů od data vystavení, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak. Bez ohledu na výše uvedené může společnost Sverdrup Steel nabídku kdykoli odvolat před obdržením písemné akceptace ze strany kupujícího.

 

3. Výběr materiálu

Jakékoli poradenství při výběru materiálu nebo jiná podobná pomoc ze strany společnosti Sverdrup Steel je poskytována bezplatně bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky a společnost Sverdrup Steel nenese za takové poradenství nebo pomoc žádnou odpovědnost.

 

4. Specifikace

Zboží musí splňovat "specifikace" uvedené ve Smlouvě (definované v bodě 11), které jsou jedinými závazky společnosti Sverdrup Steel týkajícími se Zboží, např. prohlášení v informacích o výrobku, příručkách, na webových stránkách, nejsou pro společnost Sverdrup Steel závazné.  

 

5. Dodání zboží

5.1 Dodací lhůta a termín

Sjednaným datem dodání se rozumí datum odeslání ze Sverdrup Steel, bez ohledu na sjednaný Incoterm. Dodávka bude provedena ze závodu (Incoterms 2020), pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

5.2 Úprava objemu

Pokud jde o dodávky zboží, které prodávající nemá na skladě (podle skladového programu prodávajícího), je prodávající, pokud není dohodnuto jinak, oprávněn provést nadměrnou dodávku nebo krátkou dodávku v souladu s praxí obecně používanou pro danou kategorii zboží.

5.3 Zpoždění dodávky

V případě zpoždění dodávky Zboží je jediným prostředkem nápravy Kupujícího zrušení nákupu Zboží, jehož dodání se zpozdí o více než: (i) čtyři týdny u Zboží skladovaného Prodávajícím (podle skladového programu Prodávajícího) (ii) osm týdnů u Zboží neskladovaného Prodávajícím (podle skladového programu Prodávajícího). Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

5.4 Omezená odpovědnost

Kupující nemá nárok na žádnou jinou náhradu škody nebo opravné prostředky než ty, které jsou výslovně uvedeny výše a které lze přičíst jakémukoli zpoždění dodávky jakéhokoli Zboží, s výjimkou případu hrubé nedbalosti společnosti Sverdrup Steel.  

 

6. Vadné zboží a nedostatky

6.1 Záruka Sverdrup Steel

Společnost Sverdrup Steel zaručuje, že dodané Zboží je bez vad (závad) a ve smluveném množství, kdy na Kupujícího přechází nebezpečí ztráty a poškození Zboží podle sjednané Incoterm ("Datum přechodu rizika"). Zboží se považuje za vadné nebo jinak se odchylující od Smlouvy pouze tehdy, pokud Zboží neodpovídá Specifikacím ("Vada"). Společnost Sverdrup Steel tedy neodpovídá za jinou funkci, kvalitu nebo vlastnost, než je uvedeno ve Specifikacích. Jakákoli podmínka, závazek nebo odpovědnost vyplývající ze zákona nebo jinak, týkající se kvality nebo vhodnosti pro daný účel, jsou vyloučeny.

6.2 Oznámení kupujícího o reklamaci

V případě jakékoliv Vady nebo nedodání Zboží v dohodnutém množství ("Nedostatek") je Kupující povinen písemně oznámit společnosti Sverdrup Steel: (i) v pracovní den následující po dni, kdy Zboží dorazilo do určeného místa určení podle sjednané Incoterm ("Místo určení"), škody vzniklé během přepravy a Nedostatek - možné zjistit při běžné příjezdové kontrole, nebo (ii) jiné Vady a Nedostatek, a to do dvou týdnů ode dne, kdy si Kupující Vady nebo Nedostatku všiml nebo měl všimnout. Pokud je oznámení učiněno po termínech uvedených výše nebo v bodě 14, společnost Sverdrup Steel není povinna (odpovědná) provést jakoukoli nápravu nebo zaplatit jakoukoli slevu z ceny související s takovou Vadou nebo Nedostatkem. 

6.3 Náprava

V případě jakékoli vady společnost Sverdrup Steel na vlastní náklady a podle vlastního uvážení buď odstraní vadu, nebo dodá náhradní Zboží. V případě nedostatku dodá společnost Sverdrup Steel chybějící množství. Dodání náhradního nebo chybějícího Zboží se uskuteční v obvyklé době, kterou společnost Sverdrup Steel potřebuje k výměně Zboží a jeho přepravě na místo určení. Vadné Zboží musí být předáno společnosti Sverdrup Steel v místě určení současně s dodáním náhradního Zboží, pokud se tak nestane, je Kupující povinen zaplatit společnosti Sverdrup Steel cenu šrotu za nedodané Zboží.

Namísto opravy vady nebo nedostatku má společnost Sverdrup Steel právo snížit/kreditovat cenu za Zboží částkou rovnající se ceně za chybějící nebo vadné Zboží sníženou o jeho šrotovou hodnotu.

6.4 Omezená odpovědnost

Kromě výše výslovně uvedených opravných prostředků a náhrad nemá Kupující nárok na žádnou náhradu nebo opravné prostředky v souvislosti s jakoukoli Vadou nebo Nedostatkem, s výjimkou případu hrubé nedbalosti společnosti Sverdrup Steel.

 

7. Vyšší moc

"Vyšší moc" je překážka, kterou strana nemůže přiměřeně ovlivnit, jako je válka, terorismus, požár, výbuch, záplavy nebo jiné extrémní povětrnostní podmínky, závažná porucha strojů, stávky, výluky a jiné pracovní spory, epidemie, obchodní spory, odmítnutí udělit licenci, které strana nemohla přiměřeně zabránit nebo překonat. Zpoždění nebo neplnění povinností stranou v důsledku události vyšší moci nepředstavuje porušení smlouvy s tím, že postižená strana je po dobu trvání vyšší moci zproštěna odpovědnosti za škodu a jakýchkoli jiných smluvních prostředků nápravy v případě porušení smlouvy. Doba plnění se prodlužuje o dobu odpovídající době trvání vyšší moci. Pokud Vyšší moc trvá déle než tři měsíce, je kterákoli ze stran oprávněna odstoupit od Smlouvy ve vztahu ke Zboží, které dosud nebylo Kupujícímu dodáno. V případě takového ukončení nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody nebo jinou kompenzaci.

 

8. Vyhrazení vlastnického práva

(i) Sverdrup Steel má vlastnické právo k dodanému Zboží až do doby, kdy Kupující provede úplnou platbu za Zboží. (ii) Sverdrup Steel má rovněž vlastnické právo k dodanému Zboží, dokud Kupující neuhradí v plné výši všechny ostatní peněžní prostředky, které má Kupující uhradit Sverdrup Steel. (iii) Do doby přechodu vlastnického práva má společnost Sverdrup Steel právo získat zpět Zboží, které má Kupující v držení nebo pod kontrolou, a společnost Sverdrup Steel tímto získává právo vstoupit na jakýkoli pozemek nebo do budovy, kde je Zboží uskladněno, aby si Zboží vyzvedla. (iv) Pokud Kupující zpracuje nezaplacené Zboží do podoby/nebo tak, aby tvořilo součást "Nového objektu", nabývá společnost Sverdrup Steel vlastnické právo k Novému objektu v poměru odpovídajícím hodnotě nezaplaceného Zboží v Novém objektu, a to až do doby, kdy obdrží úplnou úhradu za původní Zboží. (v) Pokud Kupující prodá jakékoli nezaplacené Zboží nebo Nový předmět, postupuje tímto Kupující společnosti Sverdrup Steel poměrnou část své pohledávky za jakoukoli třetí stranou odpovídající dluhu za prodané nezaplacené Zboží/Nový předmět. (vi) Každý z výše uvedených dílčích bodů (i)-(v) má účinky jako samostatný bod, a proto v případě, že některý z nich nebude z jakéhokoli důvodu vymahatelný, ostatní zůstávají v platnosti a účinnosti.

 

9. Platby, DPH a úroky z prodlení

Sjednané ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH) a jakýchkoli dalších daní nebo poplatků, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud je společnost Sverdrup Steel povinna uhradit DPH a penále související s DPH z důvodu, že Kupující neposkytl správné DIČ nebo dostatečný důkaz o vývozu/zaslání mimo EU, uhradí Kupující společnosti Sverdrup Steel tyto náklady.

Není-li písemně dohodnuto jinak, platby kupujícího podle této smlouvy se provádějí do 15 dnů ode dne vystavení faktury. Pokud Kupujícímu v den odeslání není schváleno pojištění úvěru úvěrovou pojišťovnou společnosti Sverdrup Steel nebo má faktury po splatnosti vůči kterékoli společnosti skupiny Sverdrup Steel, je společnost Sverdrup Steel oprávněna požadovat zálohu nebo jiné zajištění jako podmínku pro dodání Zboží. Pokud Kupující odmítne převzít dodávku, je povinen zaplatit za Zboží, jako by bylo dodáno. Pokud Kupující nezaplatil v souladu se Smlouvou, je povinen zaplatit úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 6 % ročně nad oficiální Repo sazbu Evropské centrální banky, a to ode dne splatnosti do dne platby.

 

10. Dodržování zákonů, sankcí a etiky

Obě strany se zavazují, že (i) budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy proti korupci a praní špinavých peněz, (ii) standardy a zásady společenské odpovědnosti společnosti Sverdrup Steel a (iii) nebudou prodávat ani dodávat Zboží na žádné území ani je nebudou používat na žádném území ani žádnou fyzickou či právnickou osobou, která by porušovala jakékoli sankční nařízení, vývozní omezení a jiná omezující opatření vztahující se na Zboží nebo strany, včetně těch, která uložila Organizace spojených národů, Evropská unie nebo USA (OFAC). Závažné porušení kteréhokoli z těchto závazků opravňuje stranu, která se nedopustila porušení, k okamžitému ukončení dohody.

 

11. Úplná dohoda

Tyto Podmínky, Potvrzení a jakákoli písemně potvrzená dohoda týkající se Zboží představují úplnou dohodu mezi stranami ("Dohoda"). Dohoda nahrazuje veškerá předchozí jednání, závazky a ujednání mezi stranami týkající se Zboží, na které se Dohoda vztahuje.

 

12. Rozhodné právo

Smlouva se řídí norským právem s vyloučením kolizních norem (s výjimkou ustanovení 13, třetí odstavec).

 

13. Spory

Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z této dohody nebo v souvislosti s ní, jejím porušením, ukončením nebo neplatností budou řešeny v rozhodčím řízení vedeném Rozhodčím institutem Obchodní komory v Oslu (dále jen "OCC").

Použijí se Pravidla pro zrychlená rozhodčí řízení, ledaže OCC na základě svého uvážení s ohledem na složitost případu, výši sporné částky a další okolnosti rozhodne, že se použijí Pravidla pro rozhodčí řízení. V druhém případě OCC rovněž rozhodne, zda se rozhodčí soud bude skládat z jednoho nebo tří rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení je Oslo, Norsko a jazykem rozhodčího řízení je norština nebo angličtina.

Bez ohledu na výše uvedenou rozhodčí doložku je společnost Sverdrup Steel podle svého uvážení oprávněna za účelem vymáhání pohledávek Kupujícího předložit jakýkoli nárok vůči Kupujícímu soudům a úřadům země, kde má Kupující bydliště, nebo země, kde se nachází Zboží. V takovém případě bude rozhodným právem právo země, kde je pohledávka uplatněna.

 

14. Obecné omezení odpovědnosti

Společnost Sverdrup Steel ani Kupující za žádných okolností nenesou odpovědnost za jakékoli zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo škody, mimo jiné včetně ušlého zisku, ztráty výroby, ušlého prodeje nebo nároků ze strany zákazníka Kupujícího. Toto omezení však neplatí v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání. 

Společnost Sverdrup Steel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky, pokud je oznámení učiněno více než jeden rok po datu převodu rizika.

Pokud potřebujete další překlady nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.