Prodejní podmínky

ALBIF 2000, Všeobecné podmínky pro dodávky výrobků ze železa a oceli

Úvod

1)
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavřených prodávajícím. Nesoulad s podmínkami předloženými kupujícím v objednávkách nebo jiným způsobem je neúčinný.
Dodatky a změny těchto podmínek jsou platné pouze tehdy, pokud jsou písemně dohodnuty mezi prodávajícím a kupujícím.

2)
Není-li uvedeno jinak, jsou písemné nabídky závazné 14 dní od data vystavení.

3)
Pokud byla nabídka, objednávka nebo potvrzení objednávky učiněna nebo předána písemně, jsou dohody o zajištění smlouvy závazné až po jejich písemném potvrzení.

 

Dodávka

4)
Pokud byly sjednány dodací podmínky, vykládají se v souladu s INCOTERMS platnými ke dni uzavření smlouvy. Pokud nebyly sjednány žádné konkrétní dodací podmínky, použije se termín "Ex Works".

5)
Pokud jde o dodávky zboží, které prodávající nemá na skladě, je prodávající oprávněn, pokud není dohodnuto jinak, provést nadměrnou dodávku nebo krátkou dodávku v souladu s praxí obecně používanou v odvětví švédského průmyslu pro danou kategorii zboží.

 

Informace o výrobku atd.

6)
Prohlášení v informacích o produktu nebo cenících jsou závazná pouze tehdy, jsou-li výslovně
ly znovu uvedeny ve smlouvě. Prodávající nezaručuje, že zboží je vhodné pro určitý účel, pokud to není výslovně písemně dohodnuto.

7)
Pokud není dohodnuto jinak, považují se poskytnuté vzorky za typové vzorky a úplná shoda dodaného zboží se vzorky se neslibuje.

 

Výkresy a technická dokumentace

8)
Veškeré výkresy a technická dokumentace dodané jednou ze stran druhé straně zůstávají majetkem dodávající strany a nesmí být přijímající stranou neoprávněně použity, reprodukovány nebo zpřístupněny třetím stranám.

 

Inspekce

9)
Před dodáním zboží prodávající zkontroluje jeho shodu se smlouvou. Jakékoli zkoušky, kontroly nebo dokumentace vyžádané kupujícím po uzavření smlouvy jdou na účet kupujícího, pokud není dohodnuto jinak. Kupující provede kontrolu zboží při dodání, jak je uvedeno v bodě 17.

 

Doba dodání

10)
Pokud je dodací lhůta uvedena jako určitá doba, má se za to, že tato doba začíná běžet dnem uzavření smlouvy.

 

Zpoždění dodávek

11)
Zjistí-li prodávající nebo kupující, že nemůže dodržet sjednanou dobu dodání nebo převzetí zboží, nebo jeví-li se prodlení pravděpodobným, oznámí to v přiměřené lhůtě druhé straně (oznámení o prodlení) a uvede, kdy lze očekávat dodání nebo převzetí zboží.

12)
Pokud je oznámené nebo skutečné prodlení s dodáním zboží nebo jeho části zaviněno prodávajícím a pokud prodávající pochopil nebo měl pochopit, že takové prodlení způsobí kupujícímu podstatné obtíže, má kupující právo odstoupit od smlouvy ohledně zboží, jehož dodání se opozdilo, a to písemným oznámením prodávajícímu. Pokud prodávající zpoždění oznámil, musí kupující uplatnit své právo na zrušení smlouvy do deseti dnů od obdržení tohoto oznámení; jinak se doba uvedená v oznámení považuje za nově dohodnutou dobu dodání. Pokud nebylo podáno žádné oznámení, musí být právo na zrušení uplatněno do deseti dnů od sjednané doby dodání.

13)
Pokud je oznámené nebo skutečné prodlení s dodáním zboží nebo jeho části zaviněno kupujícím, má prodávající právo prodloužit dodací lhůtu o dobu, která je přiměřená s ohledem na okolnosti. Pokud prodlení, jak kupující pochopil nebo měl pochopit, způsobí prodávajícímu
podstatné obtíže, má prodávající právo odstoupit od smlouvy ohledně zboží, jehož dodání se opozdilo, a to písemným oznámením kupujícímu. Pokud Kupující oznámil zpoždění, Prodávající uplatní právo na odstoupení od smlouvy do deseti dnů od obdržení oznámení. Nebylo-li oznámení podáno, musí být právo na odstoupení od smlouvy uplatněno do deseti dnů od sjednané doby dodání.

14)
Pokud dodávka nemůže být provedena ve stanoveném termínu z důvodů na straně kupujícího, je kupující přesto povinen splnit všechny platební povinnosti, jako by dodávka byla provedena. Prodávající zajistí uskladnění
zboží na riziko a náklady Kupujícího. Na žádost Kupujícího Prodávající zboží pojistí na náklady Kupujícího.

15)
Pokud se opožděné zboží vztahuje k již dodanému zboží nebo ke zboží, které má být dodáno později, takovým způsobem, že by strana oprávněná odstoupit od smlouvy utrpěla podstatné obtíže, pokud by částečně setrvala u koupě, může tato strana odstoupit od smlouvy v celém rozsahu.

16)
V případě zpoždění dodávky zboží je strana, která zpoždění způsobila, povinna uhradit náhradu škody nebo smluvní pokutu pouze v rozsahu, na kterém se strany písemně dohodly. Toto omezení se však nevztahuje na stranu, která se provinila hrubou nedbalostí.

 

Nároky

17)
Po dodání zboží jej kupující ověří způsobem předepsaným řádnou obchodní praxí. Reklamace případných vad zboží musí být uplatněna písemně s uvedením povahy a rozsahu vady. Reklamace musí být vystavena v přiměřené lhůtě poté, co kupující vadu zjistil nebo měl zjistit. Odpovědnost prodávajícího je omezena na vady, u nichž jsou reklamace v souladu s výše uvedenými ustanoveními uplatněny do jednoho roku od dodání. Nároky týkající se vady zboží způsobené poškozením během přepravy prováděné nezávislým dopravcem se uplatňují přímo u dopravce v souladu s podmínkami platnými pro přepravu, a pokud k poškození došlo v době, kdy riziko za zboží nesl prodávající, také u prodávajícího v souladu s předchozím odstavcem.

Výše uvedená ustanovení o vadách zboží se v příslušných částech použijí i na nedostatky v množství.

 

Opravné prostředky v případě závad nebo nedostatků

18)
Vyskytne-li se na dodaném zboží vada, za kterou prodávající odpovídá a která byla reklamována v souladu s ustanovením § 17, prodávající na své náklady a s rychlostí, kterou vyžadují okolnosti, podle své volby, avšak po projednání s kupujícím, buď odstraní vadu (např. opravou nebo přepracováním), sníží cenu úměrně k vadě, nebo dodá nové a bezvadné zboží výměnou za vadné zboží. Prodávající tak uhradí nezbytné náklady na dopravu, nikoli však výdaje na demontáž, instalaci nebo zpracování, pokud není dohodnuto jinak.

Pokud prodávající zanedbá své povinnosti v souladu s ustanoveními prvního odstavce tohoto oddílu, má kupující právo - po písemném oznámení prodávajícímu, avšak bez jeho souhlasu - odstranit vadu sám a obdržet za ni od prodávajícího oprávněnou náhradu, nebo, pokud taková náprava není možná a vada je podstatná, odstoupit od smlouvy v rozsahu, v jakém se týká vadného zboží. Pokud se vadné zboží týká zboží již dodaného nebo zboží, které má být dodáno později, takovým způsobem, že by kupujícímu vznikly podstatné obtíže, pokud by měl částečně setrvat u koupě,může kupující odstoupit od smlouvy v celém rozsahu.

Kromě opravných prostředků výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách nelze v případě vady zboží uplatnit žádné jiné opravné prostředky. Prodávající neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody nebo ztráty vzniklé v důsledku vady zboží. Toto omezení odpovědnosti prodávajícího však neplatí, pokud se prodávající dopustil hrubé nedbalosti. Výše uvedená ustanovení o vadách zboží se v příslušných částech r
vztahují i na nedostatky v množství.

 

Důvody zproštění odpovědnosti (vyšší moc)

19)
Prodávající a kupující nemají vůči sobě navzájem právo odvolávat se na nedbalost při plnění smlouvy, pokud je toto plnění podstatně ztíženo stávkou ve výrobě nebo okolnostmi, které strana nemůže ovlivnit a které nemohla předvídat při uzavírání smlouvy, jako je mimo jiné válka, mobilizace, politické nepokoje, vládní zásahy různého druhu, měnová omezení, požár, zásah vyšší moci, nedostatek energie, rušení dopravy, rozsáhlé provozní poruchy nebo podstatné vyřazení zboží stranou nebo nedostatečné plnění ze strany subdodavatelů v důsledku jakýchkoli okolností, které jsou uvedeny v tomto oddíle.

Pokud strana neprodleně písemně neoznámila druhé straně, že taková okolnost nastala, nemá právo se na ni odvolávat jako na důvod zproštění odpovědnosti. Má-li některá z okolností uvedených v tomto oddíle za následek, že smlouva nemůže být splněna v přiměřené lhůtě, má kterákoli ze stran právo písemně odstoupit od smlouvy v rozsahu, v jakém nebyla splněna. Pokud v takovém případě kupující odstoupí od smlouvy, má prodávající právo na náhradu nákladů, které mu vznikly splněním dodací povinnosti do okamžiku odstoupení od smlouvy; nikoliv však na to, co může získat v rámci svého podnikání.

 

Porušení práv třetích stran

20)
Pokud je zboží dodáno podle výkresů, modelů nebo jiných vzorů předložených kupujícím nebo podle jím zadaných analytických předpisů nebo popisů, je kupující povinen odškodnit prodávajícího za jakékoli porušení práv třetích osob, jako jsou patenty, vzory nebo ochranné známky.

 

Nástroje a modely

21)
Opravy nářadí a modelů, které patří kupujícímu a jsou v péči prodávajícího, hradí kupující, pokud jsou tyto opravy způsobeny opotřebením nebo důvody, které nelze přičítat prodávajícímu.

Prodávající odpovídá za uchovávání těchto nástrojů a modelů po sjednanou dobu dodávky. Pokud zůstanou u prodávajícího i po uplynutí dodací lhůty, uchovává je prodávající na náklady kupujícího, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré skladování těchto nástrojů a modelů je na riziko kupujícího. Po uplynutí tří let od dokončení dodávky zboží má prodávající právo - po písemném oznámení kupujícímu - takové nástroje a modely zlikvidovat nebo vrátit, pokud není dohodnuto jinak. Přeprava těchto nástrojů a modelů se provádí na riziko a náklady kupujícího. Výraz "nástroje a modely" v této souvislosti zahrnuje i další vybavení potřebné k výrobě zboží a patřící kupujícímu.

 

Zrušení

22)
Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího zrušit žádné sjednané dodávky.

 

Vyhrazení vlastnického práva

23)
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do jeho úplného zaplacení.

 

Platba

24)
Částky po splatnosti opravňují prodávajícího účtovat kupujícímu úrok. Tyto úroky se počítají denně z dlužné částky ode dne splatnosti až do zaplacení ve výši 6 % nad oficiální repo sazbou Evropské centrální banky.

 

Rozhodné právo

25)
Smlouva se řídí švédským právem s vyloučením jeho kolizních norem, jakož i zákonem o mezinárodní koupi zboží (1987:822).

 

Spory

26)
Veškeré spory budou řešeny v rozhodčím řízení ve Stockholmu ve Švédsku v souladu s ustanoveními švédského zákona o rozhodčím řízení. Každá ze stran však může proti druhé straně zahájit soudní řízení u soudu, který je příslušný k vymáhání peněžních částek, které jsou nesporně splatné a neuhrazené podle smlouvy.

Pokud potřebujete další překlady nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.